All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 9 names in this directory
Rzeczywista wartość rynkowa
to cena przedsiębiorstwa przy transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy hipotecznymi stronami zakładając, że działania obu podmiotów nie są przymusowe, a ich decyzje są racjonalne i oparte na odpowiednich informacjach.

Wartość ekonomiczna
jest to wartość wynikająca ze zdolności przedsiębiorstwa do generowania strumienia przepływów pieniężnych jego właścicielowi (właścicielom) w przyszłości.

Wartość godziwa
według art. 28 ustawy o rachunkowości jest to „kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami."

Wartość inwestycyjna
jest odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa dla konkretnego inwestora i zależy od jego osobistych preferencji, motywów oraz wymagań inwestycyjnych. W odróżnieniu od wartości rynkowej i rzeczywistej wartości rynkowej, które opierają się na oczekiwaniach teoretycznego nabywcy, wartość inwestycyjna wiąże się z subiektywną oceną indywidualnego nabywcy.

Wartość księgowa
jest ustalana w oparciu o dane bilansowe. Wyraża sumę wartości aktywów, które są przez przedsiębiorstwo finansowane kapitałem własnym.

Wartość likwidacyjna
jest to możliwa do uzyskania cena ze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, bądź ze sprzedaży jego poszczególnych składników, po uregulowaniu zobowiązań oraz pokryciu kosztów likwidacyjnych.

Wartość nieodłączna, fundamentalna, wewnętrzna
nie zależy ani od indywidualnych preferencji inwestora, ani od warunków rynkowych. Wynika ona z rzeczywistych, wewnętrznych zdolności jednostki do generowania dochodów dla właścicieli.

Wartość odtworzeniowa
odpowiada kwocie kosztów niezbędnej do poniesienia w celu odtworzenia składników aktywów będących przedmiotem wyceny.

Wartość rynkowa
jest to najbardziej prawdopodobna cena przy transakcji kupna-sprzedaży na konkurencyjnym rynku zakładając, że zarówno sprzedający jak i kupujący działają racjonalnie i w oparciu o dostateczne informacje.