Od wielu lat obserwuje się znaczące różnice pomiędzy wartością rynkową a bilansową wielu przedsiębiorstw. Coraz mniejszy udział wartości przedsiębiorstwa stanowią aktywa materialne, natomiast rośnie znaczenie aktywów niematerialnych. Wycena marki służy między innymi do wykazania w sprawozdaniu finansowym źródła różnicy pomiędzy wartością bilansową a rynkową przedsiębiorstwa.

Wycenę marki, poza sprawozdawczością finansową i transakcjami kupna-sprzedaży, stosuje się również dla innych celów, gdzie znajduje zastosowanie jako:

 • Baza do prawidłowego wyznaczenia ceny zakupu całego przedsiębiorstwa oraz uzasadnienia tej ceny, przede wszystkim w przypadku, gdy cena jest znacząco wyższa od wartości aktywów netto,
 • Element pomocny w przypadku ubiegania się o kredyt, w szczególności, gdy aktywa netto zostały już obciążone bądź nie są w pełni odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli marka jest wartościowa, może być zabezpieczeniem kredytu,
 • Podstawa dla określenia wysokości opłat licencyjnych w sytuacji, gdy z marki korzystają podmioty niezwiązane z jej właścicielem,
 • Narzędzie pomocy w sporach sądowych dotyczących bezprawnego wykorzystywania danej marki przez przedsiębiorstwo,
 • Podstawa obrony prawnej przedsiębiorstwa w przypadku, gdy z powodu osiągnięcia wysokiego udziału w rynku zostało ono oskarżone o nieuczciwe praktyki handlowe. Wycena marki służy wykazaniu jej siły oraz zdolności firmy do osiągnięcia wysokiej pozycji.
 • Wsparcie w uzasadnieniu organom skarbowym wysokości opłat licencyjnych, płaconych przez zagraniczne firmy-córki,
 • Miara efektywności działań osób odpowiadających za korzystanie z marki, a także zarządu firmy,
 • Narzędzie porównawcze rentowności rozmaitych marek, które staje się podstawą do decyzji o przenoszeniu środków oraz inwestycjach.

Rozróznia się następujące metody wyceny marki:

 1. Metody kosztowe
 • Koszt zastąpienia
 • Koszt reprodukcji
 1. Metody rynkowe
 • Metoda porównywalnej wyceny
 • Metoda ekonomicznej wartości produktu
 1. Metody dochodowe
 • Metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych,
 • Wycena na podstawie opłat licencyjnych,
 • Metoda mnożnikową wyceny marki na podstawie bieżącego wykorzystania.

Źródło: G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.