Wycena przedsiębiorstwa zależy od różnego rozumienia pojęcia wartości firmy i obejmować może wiele obszarów i zakresów. Jest to związane z różnymi składnikami, które tworzą wartość przedsiębiorstwa oraz determinantami wartości. Istotnymi czynnikami, które wpływają na przebieg określenia wartości przedsiębiorstwa są cele i funkcje wyceny, charakter dokonujących jej stron oraz okoliczności, które jej towarzyszą. Przywołane elementy doprowadziły do powstania dwóch wariantów postrzegania wartości przedsiębiorstwa:

 • jako majątku, który określają posiadane przez przedsiębiorstwo aktywa bilansowe;
 • jako czynników pozamaterialnych, które umożliwiają wykorzystanie przez przedsiębiorstwo środków oraz czynników produkcji, a także decydują o zdolności do pomnażania zainwestowanego kapitału.

Uwzględniając wyżej wymienione dwie grupy można dokonać podziału na trzy główne podejścia do wyceny przedsiębiorstwa i metody z nimi związane. Wyróżnia się metody, które oparte są na ideologii wartości przedsiębiorstwa jako majątku, które rozpatrują przedsiębiorstwo jako proces inwestowania dążącego do uzyskania przyrostu dochodu (wartości), oraz takie, które łączą zarówno materialne jak i  pozamaterialne składniki wartości przedsiębiorstwa. Podział metod wyceny przedstawiono poniżej:

 1. Metody majątkowe:
  • Metoda wartości księgowej
  • Metoda wartości odtworzeniowej
  • Metoda skorygowanych aktywów netto
  • Metoda wartości likwidacyjne
 2. Metody dochodowe:
  • Metoda zdyskontowanych dywidend
  • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • Metoda zdyskontowanych zysków
 3.  Metody mieszane:
  • Metoda szwajcarska
  • Metoda berlińska
  • Metoda nadwyżki zysków
  • Metoda stuttgarcka
  • Metoda UEC
  • Inne metody mieszane
 4. Metody porównawcze:
  • Metody mnożnikowe (cena/zysk, cena/wartość księgowa, cena/sprzedaż, inne)
  • Metoda transakcji porównywalnych
 5.  Metody niekonwencjonalne:
  • Metody wyceny oparte na teorii opcji
  • Metody wyceny z opóźnieniem czasowym
  • Inne metody niekonwencjonalne.

   Źródło: B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 59.